GRATIS verzending op elke bestelling van meer dan 65€

Algemene voorwaarden

 1. Toepassingsgebied

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die door consumenten en ondernemers via onze online winkel worden geplaatst.

 Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel, noch zelfstandig zijn. Een ondernemer is een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt om zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uit te oefenen.

 Met betrekking tot ondernemers zijn deze voorwaarden ook van toepassing op toekomstige zakelijke relaties zonder dat wij er opnieuw naar hoeven te verwijzen. Indien de ondernemer strijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid hiervan afgewezen; dergelijke voorwaarden worden pas onderdeel van het contract als we hier uitdrukkelijk mee hebben ingestemd.

 1. Contractant, sluiting van het contract

Het koopcontract komt tot stand met Zippo GmbH.

Wanneer de producten in de onlineshop worden geplaatst, doen we een bindend aanbod om voor deze artikelen een contract af te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer te allen tijde vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren met behulp van de correctiehulpmiddelen die tijdens het bestelproces worden verstrekt en uitgelegd. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de producten in de winkelwagen accepteert door op de bestelknop te klikken. Direct na het plaatsen van de bestelling ontvangt u opnieuw een bevestiging per e-mail.

 1. Contracttaal, contracttekstopslag
  De beschikbare talen voor het sluiten van het contract zijn Duits en Engels. 

We slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. Om veiligheidsredenen is de tekst van het contract niet langer toegankelijk via internet.

 1. Levervoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen kunnen er ook verzendkosten van toepassing zijn. U vindt gedetailleerdere bepalingen over eventuele verzendkosten bij de productaanbiedingen.

We bezorgen alleen per post. Zelf ophalen van het product is helaas niet mogelijk.

We leveren niet aan ophaalpunten.

 1. Betaling

De volgende betaalmethodes staan tot uw beschikking in onze online winkel:

Creditcard
Wanneer u de bestelling plaatst, verzendt u tegelijkertijd uw creditcardgegevens naar ons.
Na uw legitimatie als de legitieme kaarthouder, zullen we uw creditcardmaatschappij vragen om de betalingstransactie direct nadat de bestelling is geplaatst, uit te voeren. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door de creditcardmaatschappij en uw kaart wordt gedebiteerd. 

PayPal
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn of u eerst registreren, legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsinstructie aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, vragen we PayPal om de betalingstransactie te starten.
De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch door PayPal uitgevoerd. Tijdens het bestelproces krijgt u meer informatie. 

Sofort by klarna
Na het plaatsen van de bestelling wordt u automatisch doorgeleid naar de website van de online aanbieder Sofort GmbH. Om het factuurbedrag met Sofort te kunnen betalen, moet u over een geactiveerde internetbankieraccount bij Sofort beschikken, inclusief PIN/TAN-procedure. U moet zich dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Tijdens het bestelproces krijgt u meer informatie. De betaaltransactie wordt direct door Sofort doorgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

Amazon Pay
 Tijdens het bestelproces wordt u doorverwezen naar de website van de online provider Amazon voordat u het bestelproces in onze online winkel voltooit. Om het bestelproces via Amazon af te ronden en het factuurbedrag te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn of u eerst registreren, legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsinstructie aan ons bevestigen. Daar kunt u het afleveradres en de betalingsmethode kiezen die door Amazon zijn opgeslagen, het gebruik van uw gegevens door Amazon bevestigen en de betalingsinstructies aan ons bevestigen. U wordt vervolgens teruggeleid naar onze online winkel, waar u de bestelling kunt afronden. Direct na de bestelling in de winkel vragen we Amazon om de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt direct automatisch door Amazon uitgevoerd. Tijdens het bestelproces krijgt u meer informatie.

 1. Eigendomsvoorbehoud

De producten blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald.
 Ook voor ondernemers geldt: Wij behouden ons de eigendom van de producten voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn afgewikkeld. U mag de gereserveerde producten doorverkopen in het kader van de normale bedrijfsvoering; u draagt de verantwoordelijk voor alle vorderingen die voortvloeien uit deze doorverkoop, ongeacht een combinatie of vermenging van de voorbehouden producten met een nieuw artikel, vooraf aan ons over. Deze overdracht, ter hoogte van het factuurbedrag, accepteren wij. U blijft bevoegd om de vorderingen te incasseren, maar wij kunnen ook zelf vorderingen innen als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

 1. Transportschade

Voor consumenten geldt:
 Indien producten worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke fouten dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem direct contact met ons op. Het nalaten om een ​​klacht in te dienen of contact met ons op te nemen, heeft geen gevolgen voor uw juridische claims en de handhaving ervan, met name uw garantierechten. Een klacht helpt ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Voor ondernemers geldt:
het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde beschadiging gaat op u over zodra wij het artikel hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren. Voor handelaren geldt de plicht tot inspectie en melding van gebreken, geregeld in artikel 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). Als u de ingediende klacht achterwege laat, worden de producten als goedgekeurd beschouwd, tenzij er sprake is van een gebrek dat tijdens het onderzoek niet herkenbaar was. Dit geldt niet als we een gebrek op frauduleuze wijze hebben verborgen.

 1. Vrijwaring en garantie

Het wettelijke aansprakelijkheidsrecht voor gebreken is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online winkel.

Klantenservice: u kunt contact opnemen met onze klantenservice voor vragen, reclamaties en klachten, van maandag tot donderdag van 08:00 tot 16:30 uur, en op vrijdag van 08:00 tot 14:30 uur via het telefoonnummer 02822/7134100 en per e-mail via het contactformulier.

 1. Aansprakelijkheid

We zijn altijd onbeperkt aansprakelijk voor claims als gevolg van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

 • in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
 • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
 • in het geval van garantiebeloften, indien overeengekomen, of
 • voor zover dit betrekking heeft op de reikwijdte van de productaansprakelijkheidswet.

In het geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de vervulling de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt, en op wiens naleving de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichtingen) door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade bij het sluiten van het contract, waarvan het ontstaan doorgaans moet worden verwacht. Bovendien zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten.

 1. Gedragscode

We zijn gebonden aan de volgende gedragscodes:
Trusted Shops waarmerk
http://www.trustedshops.com/tsdocument/ TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

 1. Geschillenbeslechting
  De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/
  Wij zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.
 2. Slotbepalingen

Als u een ondernemer bent, is het Duitse recht van toepassing met uitzondering van het VN-kooprecht.

Als u een handelaar bent in de zin van het Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen u en ons, onze vestigingsplaats.