Widerrufsformular

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen

Zippo GmbH
Retoure zippo.de
Groendahlscher Weg 87
46446 Emmerich am Rhein
Duitsland

U kunt dit formulier sturen :

  • Per gewone brief naar het bovenvermelde adres
  • Per fax naar +49 (0)2822 600 650
  • Per email naar : shop@zippo.de

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroepen

Besteld op (*)/Ontvangen op (*): ……………………………………………………………

Referentie goederen: …………………………………………………………………………

Naam/Namen consument(en): ………………………………………………………………

Adres consument(en): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Datum                          Handtekening van consument(en)

                                    (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)