Datenschutz

Verbruikersinformatie inzake gegevensbescherming

Deze informatie is bedoeld om onze werkwijze bij de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens toe te lichten. Voor informatie over het gebruik van cookies en de daarmee verbonden tracking-technologieën op onze internetpagina verwijzen wij naar onze cookie-richtlijn [Hyperlink einfügen].

Doel en omvang

Als wereldwijd agerende ondernemingsgroep bevestigen Zippo Manufacturing Company met hoofdkantoor in 33 Barbour Street, Bradford, Pennsylvania 16701, Verenigde Staten van Amerika, haar dochtermaatschappijen en verbonden ondernemingen (als geheel aangeduid als 'Zippo Groep') hun verantwoordelijkheid voor de adequate bescherming van uw persoonsgerelateerde gegevens.  Zippo GmbH, Business Center, Groendahlscher Weg 87, 46446 Emmerich am Rhein, Duitsland, opgenomen in het handelsregister onder nummer 3065 en de Zippo Groep (hiernavolgend 'maatschappij') nemen deze verantwoordelijkheid serieus en hebben adequate maatregelen getroffen ter bescherming van persoonsgerelateerde gegevens die de maatschappij ontvangt binnen het kader van de door de maatschappij aangeboden producten en dienstverleningen alsmede via hun internetpagina's en andere gelegenheden.

Deze verklaring omvat informatie ten aanzien van de soort en de bron van de persoonsgerelateerde gegevens, de doeleinden en de wettelijke bases voor de verwerking, de opslagduur van de persoonsgerelateerde gegevens en de doorgifte daarvan aan ontvangers, internationale gegevenstransfers, uw privacyrechten en contactgegevens.

Onder bepaalde, hiernavolgend genoemde omstandigheden is de maatschappij niet alleen, maar samen met andere ondernemingen van de Zippo Groep verantwoordelijk voor de rechtmatige verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens.

Bijlage 1 bevat definities van een aantal begrippen die in deze verklaring worden gebruikt. Deze verklaring kan worden aangevuld met verdere aanwijzingen en richtlijnen, met uitvoerige toelichting op bepaalde verwerkingsvormen.

Over u verzamelde persoonsgerelateerde gegevens

De maatschappij verzamelt en verwerkt de volgende categorieën persoonsgerelateerde gegevens over u voor de onder cijfer 3 genoemde doeleinden:

2.1 Over u verzamelde persoonsgerelateerde gegevens

De maatschappij verzamelt principieel door u verstrekte persoonsgerelateerde gegevens (elektronisch, schriftelijk of mondeling).  De maatschappij verzamelt de onderstaand genoemde gegevens met behulp van algemene vragenlijsten op internetpagina's en via telefoongesprekken met u als verbruiker.  Bovendien verstrekt u van tijd tot tijd de maatschappij nieuwe, geactualiseerde of gecorrigeerde persoonsgerelateerde gegevens. 

Deze informatie omvat:     

 • Persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld naam, contactgegevens inclusief adres, telefoonnummer, e‑mailadres, geslacht.
 • Verbruikersenquêtes/‑preferenties, bijvoorbeeld productpreferenties, koophistorie, verbruikersevenementen waaraan u mogelijk deelneemt en waarbij de door u gegeven antwoorden weliswaar principieel verwerkt worden, maar waarbij het u te allen tijde vrij staat, samen met uw commentaren ook uw contactgegevens mee te delen.
 • Deelname aan door de maatschappij georganiseerde prijsvragen, wedstrijden en verlotingen.
 • Transactiegegevens, bijvoorbeeld tijdstip van uw aankoop van een product of de gebruikmaking van een dienstverlening.
 • Garantieverlenings -‑ of andere rechten evenals documentaties van productreparaties.
 • Algemene internetpagina-‑ en andere aanvragen evenals onze antwoorden daarop.

2.2. Door de maatschappij verzamelde persoonsgerelateerde gegevens

De maatschappij verzamelt persoonsgerelateerde gegevens van andere ondernemingen uit de Zippo Groep.  De maatschappij verzamelt bijvoorbeeld informatie met betrekking tot garantieverlening, reparatie of algemene aanvragen die aan een andere onderneming van de Zippo Groep gericht waren, maar die voor een zinvolle afhandeling worden bewerkt door de maatschappij.  Onder deze omstandigheden handelen de beide betrokken ondernemingen van de Zippo Groep als gezamenlijk verantwoordelijken.  Voorts wisselen de maatschappij en andere ondernemingen van de Zippo Groep onderling persoonsgerelateerde gegevens volgens de onderstaande cijfers 4 en 5 uit voor de onder cijfer 3 beschreven doeleinden. 

2.3 Van derden

Tot slot ontvangt de maatschappij ook persoonsgerelateerde gegevens van derden die diensten voor de maatschappij verrichten – met name dienstverleningen voor de optimalisatie van zoekmachines, pay-per-click-diensten, hosting-diensten, social-media-diensten alsmede webmaster-diensten. In zoverre ontvangt de maatschappij de onderstaande persoonsgerelateerde gegevens:

 • persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld naam, contactgegevens inclusief adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht.
 • verbruikersenquêtes / -preferenties, bijvoorbeeld productpreferenties, koophistorie, verbruikers-evenementen waaraan u mogelijk deelneemt en waarbij de door u gegeven antwoorden weliswaar principieel verwerkt worden, maar waarbij het u te allen tijde vrij staat, samen met uw commentaren en uw feedback ook uw contactgegevens mee te delen.
 • deelname aan door de maatschappij georganiseerde prijsvragen, wedstrijden en verlotingen.
 • transactiegegevens, bijvoorbeeld tijdstip van uw aankoop van een product of de gebruikmaking van een dienstverlening.
 • algemene internetpagina- en andere aanvragen evenals onze antwoorden daarop.

Doel van en wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens

De maatschappij verwerkt persoonsgerelateerde gegevens voor de volgende doeleinden. Op het tijdstip van de gegevensverzameling wijzen wij er zo nodig op dat de verstrekking van de persoonsgerelateerde gegevens wettelijk of contractueel is voorgeschreven, dat u tot verstrekking van de persoonsgerelateerde gegevens verplicht bent en welke gevolgen kunnen optreden als u deze niet beschikbaar stelt.

Directe reclame

 • Daartoe behoort de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens ten behoeve van administratie en uw deelname aan wedstrijden, verlotingen en prijsvragen alsmede de toezending van nieuwsbrieven of andere directe reclamecommunicatie per e-mail.
 • Wettelijke basis: de verwerking op grond van de wettelijke regelingen is toelaatbaar, waarbij (1) de verwerking berust op de toestemming van de verbruiker of (2) de verwerking vereist is voor de waarborging van de bovenstaand genoemde gerechtvaardigde belangen van de maatschappij of de Zippo Groep of om verbruikers informatie te verstrekken over de producten of reclamemaatregelen van de maatschappij.

Garantieverlening, productreparaties en productaansprakelijkheid

De binnen dit kader plaatsvindende verwerking van persoonsgerelateerde gegevens ten behoeve van de bewerking van garantie- en waarborgingsvragen evenals dienovereenkomstige claims, voor de lokalisering van eventuele kwaliteits- en productproblemen, voor de afweer van rechtsgeschillen of rechtsaanspraken en ter bescherming van onze belangen in dit verband.

Wettelijke basis: de verwerking is toelaatbaar op grond van de wettelijke regelingen volgens welke (1) de verwerking voor de vervulling van een contract met u, (2) de instandhouding van een wettelijke verplichting van de maatschappij volgens EU-recht of het recht van de EU-lidstaten, inclusief voorschriften met betrekking tot productveiligheid of (3) de gerechtvaardigde belangen van de maatschappij of de Zippo Groep, de bescherming van onze belangen in geval van een geschil of rechtsgeding, de controle en verbetering van de kwaliteit van onze producten en de vervulling van verbruikers- en klantenwensen vereist is.

3.5 Algemene aanvragen en communicatie met u

 • Daartoe behoort de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens ten behoeve van de bewerking en beantwoording van klanten-aanvragen.
 • Wettelijke basis: de verwerking is toelaatbaar op grond van de wettelijke regelingen volgens welke (1) de verwerking voor de vervulling van een contract met u (2) of voor de bescherming van de bovenstaand genoemde gerechtvaardigde belangen van de maatschappij of de Zippo Groep vereist is.

3.6 Netwerk- en informatieveiligheid, technische support

 Daartoe behoort de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens ten behoeve van de veiligstelling van de netwerk- en informatieveiligheid evenals de verlening van technische support binnen de Zippo groep.

 Wettelijke basis: de verwerking is toelaatbaar op grond van de wettelijke regelingen volgens welke (1) de verwerking voor de vervulling van een wettelijke verplichting van de maatschappij volgens EU-recht of het recht der EU-lidstaten of (2) voor de gerechtvaardigde belangen van de maatschappij of de Zippo groep ter bewaking van de toegang tot het computernetwerk van de maatschappij en ter voorkoming van cyberaanvallen vereist is.

3.7 Fraudepreventie

Daartoe behoort de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens ten behoeve van fraudepreventie en de waarborging van de mogelijkheid om de identiteit te controleren van verbruikers die aanvragen indienen of vragen stellen.

Wettelijke basis: de verwerking is toelaatbaar op grond van de wettelijke regelingen volgens welke (1) de verwerking voor de vervulling van een wettelijke verplichting van de maatschappij volgens EU-recht of het recht der EU-lidstaten of (2) voor de gerechtvaardigde belangen van de maatschappij of de Zippo groep ten behoeve van de fraudepreventie vereist is.

3.8 Opslagduur van persoonsgerelateerde gegevens

De maatschappij slaat de verzamelde persoonsgerelateerde gegevens op, zolang dit vereist is voor het bereiken van het beoogde doel waarvoor zij werden verzameld en zolang dit voor de opvolging van wettelijke plichten noodzakelijk is. 

Ons algemene beleid is, persoonsgerelateerde gegevens voor de duur van een garantieperiode of tot de afsluiting van een eventueel rechtsgeding te bewaren, echter nooit langer dan absoluut noodzakelijk is. 

4 Doorgifte van persoonsgerelateerde gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens worden binnen de Zippo Groep (d.w.z. intern) of aan derden doorgegeven. In sommige gevallen verzamelen de onderstaand genoemde ondernemingen persoonsgerelateerde gegevens bij u in opdracht van de maatschappij.

4.1 Binnen de groep

De maatschappij geeft persoonsgerelateerde gegevens over u al naargelang het doel van de verwerking binnen de Zippo groep door voor alle onder cijfer 3 van deze informatie genoemde doeleinden. De verbonden ondernemingen van de Zippo Groep zijn: Zippo Manufacturing Company, 33 Barbour Street, Bradford, Pennsylvania 16701, Verenigde Staten van Amerika, Zippo GmbH, Business Center, Groendahlscher Weg 87, 46446 Emmerich am Rhein, Duitsland, Zippo SAS, 15 place de la Nation, 75011 Parijs, Frankrijk alsmede Zippo UK Limited, 1.05 Barley Mow Centre, 10 Marley Mow Passage, Londen W4 4PH, Groot-Brittannië.

4.2 Derden

Voorts geven wij persoonsgerelateerde gegevens ook door naar dienstverleners, met name dienstverleners voor de optimalisering van zoekmachines, pay-per-click-diensten, hosting-diensten, social-media-diensten en webmaster-diensten ter vervulling van de doelen in opdracht van de maatschappij. De dienstverleners zijn wettelijk en/of contractueel verplicht tot bescherming van de privacy en de veiligheid van persoonsgerelateerde gegevens en tevens verplicht, persoonsgerelateerde gegevens alleen te verwerken voor de vervulling van de bij hen in opdracht gegeven diensten voor de maatschappij volgens maatstaf van het geldende recht.

Voorts geeft de maatschappij persoonsgerelateerde gegevens ook door naar andere ondernemingen, aanbieders en zakenpartners voor de vervulling van functies voor de maatschappij, waarbij deze ondernemingen zelf verantwoordelijk zijn voor de beslissing over de doeleinden en/of middelen evenals voor de rechtmatigheid van de verwerking.   

De maatschappij geeft persoonsgerelateerde gegevens door naar kopers, dier advocaten of professionele raadslieden, rechtbanken, tribunalen, tegenpartijen in rechtsgedingen of andere betrokkenen en dier professionele raadslieden, indien zulks vereist is voor de verkoop of overdracht van ondernemingswaarden, voor het doen gelden van onze rechten, voor de bescherming van onze eigendom of ter bescherming van de veiligheid van derden. De maatschappij geeft persoonsgerelateerde gegevens ook door naar onderzoeks- of strafvervolgingsinstanties, tribunalen en rechtbanken in landen waarin de Zippo Groep actief is en indien dit wettelijk is voorgeschreven, bijvoorbeeld in geval van rechtelijke instructies met boetebeding. 

Internationale transfers van persoonsgerelateerde gegevens

5.1 Binnen de groep

Op grond van de globale natuur van onze handelsactiviteiten bevinden zich een aantal van de onder cijfer 4 genoemde ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die geen afdoende bescherming voor persoonsgerelateerde gegevens bieden.  Internationale transfers zijn mogelijk naar landen waar ondernemingen van de Zippo Groep gevestigd zijn, daaronder de Verenigde Staten van Amerika. De transfer van uw persoonsgerelateerde gegevens naar landen buiten de EER geschiedt op basis van onze overeenkomst/en inzake gegevenstransfers die berust/en op de door de Europese Commissie uitgevaardigde standaard beschermingsbepalingen en tevens in overeenstemming met het van toepassing zijnde recht.

5.2 Derden

Een aantal ontvangers naar wie wij persoonsgerelateerde gegevens doorgeven, bevinden zich eveneens buiten de EER. Bepaalde derde landen zijn door de Europese Commissie officieel geclassificeerd als landen met een redelijk beschermingsniveau. Voor een overzicht van deze landen verwijzen wij naar het volgende adres: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. Gegevenstransfers naar ontvangers in andere derde landen buiten de EER geschieden op basis van een geaccepteerd gegevenstransfermechanisme zoals bijvoorbeeld het zogenaamde 'Privacy Shield' voor transfers naar zelfgecertificeerde organisaties en ondernemingen in de VS, de standaard beschermingsbepalingen van EU, bindende interne privacyvoorschriften, goedgekeurde gedragsregels en certificeringsmechanismen of onder bijzondere omstandigheden op basis van toelaatbare wettelijke uitzonderingsregels. 

Voor nadere informatie of eventueel een kopie van het desbetreffende gegevenstransfermechanisme kunt u contact opnemen met Zippo GmbH, Groendahlscher Weg 87, 46446 Emmerich am Rhein, Duitsland, telefoonnummer +49 (0) 28 22 - 7 134 100 of via het e‑mailadres mail@zippo.de.

6 Uw privacyrechten

Onder de in de van toepassing zijnde privacyvoorschriften geregelde voorwaarden hebt u de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgerelateerde gegevens tegenover elke verantwoordelijke (zie ook cijfer 7 inzake de voor de uitoefening van deze rechten aan te roepen instanties): 

6.1 Informatie

U hebt het recht, van ons een bevestiging te ontvangen of u betreffende persoonsgerelateerde gegevens worden verwerkt, evenals op nadere informatie over de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens en een kopie van uw persoonsgerelateerde gegevens.

6.2 Correctie

U hebt het recht, correctie van onjuiste persoonsgerelateerde gegevens alsmede completering van onvolledige persoonsgerelateerde gegevens te verlangen.

6.3 Bezwaar

U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens.   Bovendien kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgerelateerde ten behoeve van directe reclame. 

6.4 Gegevensportabiliteit

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens zonder belemmering door te zenden naar een andere verantwoordelijke.   Dit recht bestaat alleen wanneer de verwerking berust op uw toestemming of een contract en indien de verwerking geschiedt met behulp van geautomatiseerde processen.

6.5 Beperking

U hebt het recht, beperking van de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens te verlangen, indien (i) u de juistheid daarvan betwist – en wel voor de tijd die wij nodig hebben voor de toetsing van uw verlangen, (ii) de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van de persoonsgerelateerde gegevens afwijst en beperking van het gebruik verlangt, (iii) wij de persoonsgerelateerde gegevens niet langer nodig hebben, maar u ons erover informeert dat u deze voor de validatie, uitoefening of verdediging van rechtsaanspraken nodig hebt, dan wel dat (iv) u bezwaar maakt tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie – en wel voor de tijd die wij nodig hebben om uw verlangen te toetsen.

6.6 Verwijdering

U kunt de verwijdering van uw persoonsgerelateerde gegevens verlangen indien deze niet meer vereist zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld, wanneer u uw toestemming hebt herroepen en geen andere reden bestaat voor de verwerking, wanneer u bezwaar hebt aangetekend tegen de verwerking en geen bovengeschikte, gerechtvaardigde redenen voor de verwerking bestaan, de verwerking onrechtmatig is of de verwijdering vereist is voor de vervulling van een wettelijke plicht.

6.7 Recht van bezwaar

U hebt het recht bezwaar aan te tekenen bij een bevoegde overheidsdienst, in het bijzonder in de lidstaat waarin u woont of werkt, of in de plaats waar de omstandigheid, het voorwerp van het bezwaar, is opgetreden.    

6.8 Recht op weigering of herroeping van de toestemming

Wanneer wij u om uw toestemming vragen voor de verwerking, staat het u vrij om deze toestemming te weigeren. Tevens kunt u een eerder gegeven toestemming op elk tijdstip zonder nadelige gevolgen herroepen. De rechtmatigheid van een voor de herroeping van uw toestemming plaatsgevonden verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens blijft onverlet.

7 Contactgegevens

Contactgegevens van de maatschappij:

Adres: Zippo GmbH, Business Center, Groendahlscher Weg 87,
46446 Emmerich am Rhein, Deutschland
E-mailadres: mail@zippo.de
Telefoon: +49 (0) 28 22 – 7 134 100

Voor de uitoefening van ongeacht welke van de voornoemde rechten (zie cijfer 6) of vragen over deze informatie of de functies en relaties van ongeacht welke onderneming van de Zippo Groep, voor zover zij handelen als gezamenlijk verantwoordelijke, inclusief de desbetreffende contractuele overeenkomsten kunt u contact opnemen met:

Naam: Zippo GmbH

Ter attentie van mevrouw Annika Dittmann – Validatie van de rechten van een betrokken persoon
Adres: Business Center, Groendahlscher Weg 87, 46446 Emmerich am Rhein, Deutschland
E‑mail-adres: mail@zippo.de met E‑mail-kopregel: Validatie van de rechten van een betrokken persoon

8 Actualiseringen van deze informatie

De maatschappij behoudt zich voor, deze informatie op gezette tijden te actualiseren en door publicatie van een nieuwe versie op de internetpagina van de maatschappij te publiceren onder dezelfde URL waaronder ook deze informatie gepubliceerd is.

Bijlage 1

Begripsbepalingen

Verantwoordelijke

is de natuurlijke of juridische persoon, overheid, inrichting of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens.

Privacywetten

zijn de AVG en de desbetreffende nationale voorschriften.

AVG

is de verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en van de Raad van 27 april 2016 ter bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens, voor het vrije gegevensverkeer en ter opheffing van de richtlijn 95/46/EG (bescherming persoonsgegevens).

Persoonsgerelateerde gegevens

zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of natuurlijke persoon (hiernavolgend 'betrokken persoon') die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, met name door toewijzing aan een herkenningsteken zoals een naam, een kennummer, plaatselijke gegevens, een online-naam of een of meerdere bijzondere eigenschappen die uitdrukking geven aan de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

Verwerking

is iedere met of zonder behulp van geautomatiseerde processen (bijvoorbeeld computers) uitgevoerde behandeling of soortgelijke behandelingsreeks in samenhang met persoonsgerelateerde gegevens zoals de verzameling, de organisatie, de ordening, de opslag, de aanpassing of wijziging, de uitlezing, de opvraag, het gebruik, de openbaarmaking door transfer, de verspreiding of een andere vorm van beschikbaarstelling, de vergelijking of de koppeling, de beperking, de verwijdering of de vernietiging.